Nordisk Forskningsinstitut

Det danske landskab rummer millioner af stednavne, hvoraf mange stadig er i brug. Denne database indeholder p.t. omkring 210.000 af dem, sammen med deres historiske kildeformer. Søg på dem her:Fundet 28 resultater
Vis link til søgningen

Skjul/Vis Kort

 
Ramsherred B. (0273. Skamstrup s., Tuse h.), ikke udgivet,
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • SUR 2002 Ramsherred
Tolkning:
 
Ramsherred (0352. Kolby s., Samsø h.), ds1, s. 42. Naturnavne.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DS1 1922 [9ImshÆ9ZE]
Tolkning:
— Den sydl. Del af Kolby. Gadenavn, kendt fra fl. Købstæder og enkelte Landsbyer, mest om berygtede Gader i Byernes Udkanter. Har været sammenstill. med tysk Gadenavn Rammelsberch, „Ophold for usædelige Kvinder“, af rammelen, „at parres“, der anvendes om Dyr. I svensk bruges Verbet ramsai samme Bet., og Subst. ramsa„sladderagtig, utugtig Kvinde“; Ordet har sagtens ogsaa været kendt i Dansk, og Ramsherred„de utugtige Kvinders Omraade“ kunde da være en Oversættelse af det tyske Gadenavn. Jvfr. Hugo Matthiessen, Gamle Gader, p. 116; O. Nielsen, i Blandinger II, 32.
 
Ramsherred (0494. Næstved.), ds16, s. 11. Bebyggelsesnavne
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Resen Rams-herrit
 • DAtl VI 405 Ramsøeherred
 • Trap1 Ramsherredsgade
 • Postadr 1972 Ramsherred
 • Grundtakst 1682 Ramsherrit
 • Der er i alt 7 kildeformer, klik her for at vise dem alle.
Tolkning:
– Alm. forekommende navn for opr. berygtede gader i danske købstæder og landsbyer. Navnets oprindelse er uvis, men forleddet skal mul. sammenholdes med mnty. rampe„ beholder“, jfr. im rampe kopen„ købe på slump, i sækken“, mens efterleddet herred må være anvendt ironisk i forhold til bebyggelsens størrelse, jfr. om etymologien DS XIV 24. Et interessant eks. på, hvorledes et ilde berygtet navn kan knyttes til et sted gennem århundreder, er, forudsat at sammenstillingen er rigtig, det falsterske Ramsherred i S.-Kirkeby s. Ramsherred ligger i den nordlige udkant af sognet, og hertil skal rimeligvis lokaliseres den i VJbF omtalte lb. Ranstorp, hvis forled kan tolkes som gen. af subst. ran. I MB 1682 betegnes området som Udyds Agre, og på MK 1802 hedder det Horreby Vrætter. Området hedder nu Ramsherred, mul. allerede belagt fra 1623.
 
Ramsherred Hse (0758. Holeby s., Fuglse h.), ds11, s. 99.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Postadr 1948 Ramsherred
 • DS11 1954 J HramsBhæ:r
Tolkning:
— Nogle huse i den nordl. del af sognet. Navnet er ifl. J opstået c. 1830. Ramsherred findes ofte i danske købstæder og landsbyer som ironisk betegnelse for ringeagtede bebyggelser, se DS I 42, DS VI 6, DS VIII 42 og 99, Hugo Matthiessen, Gamle Gader p. 116 og O. Nielsen i UBI II 32.
 
Ramsherred Hse (0836. S. Kirkeby s., Falsters Sønderh.), ds11, s. 210.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Gst 1891 Ramsherred
 • Gst Ramsherred
 • Trap4 Ramsherred
 • DS11 1954 N ramshærE
 • DS11 1954 L HramsBhärE
 • Der er i alt 6 kildeformer, klik her for at vise dem alle.
Tolkning:
— Da bebyggelsen først er opstået efter udskiftningen, og da navnet ikke forekommer som marknavn, kan der ikke, som antydet MKr 1921 p. 29, være nogen sammenhæng med det i VJb nævnte Ranstorp. Navnet er de mange steder, hvor det forekommer i eller ved landsbyer (bl. a. i Holeby S. p. 99), snarest en art opkaldelse eller efterligning af forholdet ved købstæderne, hvor Ramsherred allerede i middelalderen forekommer som ringeagtende benævnelse på gader eller bydele i udkanten af eller uden for byområdet. Se iøvrigt henvisninger p. 99.
 
Ramsherred Gade/vej (0853. Odense.), ds14,
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DAtl VI 575 1774 Ramsherred
 • Trap1 1858-60 Ramsherred
 • PostAdr 1958 1958 Ramsherred
 • DS XIV 1969 Ramsherred
Tolkning:
Almindeligt dansk navn på opr. berygtede gader i udkanten af byerne. I Odense amt forekommer det foruden i Odense i Kerteminde (ndfr. p. 30) og Assens (ndfr. p. 35). Navnet er måske sammensat af et fra mnty. rampe 'beholder', jfr. im rampe kopen 'købe på slump, i sækken', lånt ord, og herred i ironisk brug. Se iøvrigt DS XI 99, DS XIII 12 med henv. Den opr. bebyggelse på tomten ml. Hans Jensens Stræde og Skulkenborg, hvor en stor gård havde ligget c. 1600, bestod af fattigboder (Engelstoft2 p.285).
 
Ramsherred Gade/vej (0854. Kerteminde.), ds14,
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DAtl VI 611 1774 Ramsherred
 • DS XIV 1969 Ramsherred
Tolkning:
Tidligere navn på den vestlige del af Præstegade. Se om navnet ovfr. p. 24.
 
Ramsherred Gade/vej (0856. Assens.), ds14,
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Resen 1677 Rams Herrids gade
 • DAtl VI 679 1774 Ramsherredgaden
 • Trap1 1858-60 Ramsherredgade
 • PostAdr 1958 1958 Ramsherred
 • DS XIV 1969 Ramsherred
Tolkning:
Se om navnet ovfr. p. 24.
 
Ramsherred gade. (1022. Svendborg.), ds13, s. 12. Gadenavne
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Begtrup 31, Ramsherred
 • Postadr 1952 Ramsherred
Tolkning:
— Navnet kendes desuden fra Rudkøbing (p. 214), Ærøskøbing (p. 278) og Skovby, Bregninge S. (p. 268), samt fra et stort antal danske landsbyer og købstæder, tidligst hjemlet fra Aabenraa i 1635 (DS VI 6). Som gadenavn er det i de fleste tilfælde navn på mindre, opr. berygtede gader i byernes udkant. Forleddet er måske efter mundtlig forslag fra professor Peter Jørgensen et ord ramp, lånt fra mnty. rampe ‚beholder for alle slags varer‘ (SchillerLübben), i slesvigsk kendt i formen ramp, ramps i betydningen ‚trækiste til levnedsmidler; kasse til fiskegrejer; brødkasse for landarbejdere‘ (Mensing, Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch), jfr. mnty. im rampe kopen, rampen ‚købe på slump uden at undersøge varen, købe i sækken‘ (Schiller-Lübben). Efterleddet herreder brugt ironisk. En parallel til denne anvendelse kendes fra Assens, hvor der i 1642 nævnes en lokalitet Kryckeherrit, til verbet krykke ‚gå bøjet, krybe sammen‘ (L. Maaløe, Assens gennem 700 Aar p. 56 f.). Se iøvrigt litteraturhenvisninger til Ramsherred i DS XI 99.
 
Ramsherred Hse (1038. Kirkeby s., Sunds h.), ds13, s. 39.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DS13 1958 W HramsBhWR;t
Tolkning:
— Navn på nogle huse i Egebjerg. If. Opt 1950 anses beboerne for ‚skidt folk‘. Jfr. iøvrigt ovfr. under Svendborg Kbst. p. 12.
 
Ramsherred (1042. Kværndrup s., Sunds h.), ds15, s. 195.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Lassen 1829-62 Ramsherred
 • I 1909 Ramsherred [ramsherE]
Tolkning:
— If. Lassen er Ramsherred betegnelse for ”en Samling af boder ved Skolen”; i senere kilder betegner det et jordstykke. Navnet forekommer talrige steder i Danmark (se DS XI 99, DS XIII 12) som ironisk betegnelse for lidet ansete bebyggelser. I DS XIII 12 foreslås som en mulighed, at forleddet er et subst. ramp, lånt fra mnty. rampe ʼbeholder for alle slags varerʼ (Schiller-Lübben), se i øvrigt DS XIII 12 m. henvisn.
 
Ramsherred (1042. Kværndrup s., Sunds h.), ds15, s. 204.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • MB 1682 Koms Herrit
 • MK 1804 Rems Herret
 • Orig Rems Herret
 • LandvProt VII 1805 Remsherred
Tolkning:
— Sandsynligheden taler for, at her foreligger et Ramsherred, om dette navn se under Kværndrup by ovfr. Der er ingen topografisk sammenhæng mellem denne lok. og Ramsherred under Kværndrup.
 
Ramsherred (1043. Thurø s., Sunds h.), ds15, s. 213.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • I 1922 Ramsherred
 • KrM 1949 [HramsBhÆ;REd]
Tolkning:
— Vej i udkanten af byen. Navnet Ramsherred er ofte anvendt om gader og bydele i udkanten af eller uden for byområdet som ringeagtende benævnelse, jfr. Ramsherred i Svendborg DS XIII 12.
 
Ramsherred (1044. Bregninge s., Tåsinge.), ds15, s. 254.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Hugo Matthiessen, Gamle Gader p. 153 Ramsherred i Troense
Tolkning:
— If. Hugo Matthiessen skulle der findes et Ramsherred i Troense, men dette kan ikke yderligere dokumenteres. Om navnet se Ramsherred under Thurø p. 213 samt DS XIII 12.
 
Ramsherred (1048. Strynø s., Sunds h.), ds15, s. 372.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • CJ 1906 Ramsherred
 • 1916 Ramsherred [ra;msärt]
 • s Ramsherred
 • Ramsherred [9amshÄ9d]
 • I 1922 Ramsherred
 • Der er i alt 6 kildeformer, klik her for at vise dem alle.
Tolkning:
— Lille gade i udkanten af Strynø By. Navnet kendes desuden fra Rudkøbing, Ærøskøbing og i Bregninge sogn på Ærø, samt fra et stort antal danske landsbyer og købstæder. Det ældste kendte er i Åbenrå jfr. DS VI 6, jfr. endvidere DS XIII 12 med henv., DS XIV p. 24 og DS XI 99.
 
Ramsherred gade. (1139. Rudkøbing.), ds13, s. 214. Gadenavne
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Resen 1677 Rams-herridt
 • Tax 1761 Ramsherret
 • Postadr 1952 Ramsherredsgade
Tolkning:
— Gaden, som tidligst nævnes 1641, ligger uden for Rudkøbings middelalderlige bykerne, muligvis uden for den gamle byvold (Kiilsgaard I 66 f.). Se om navnets etymologi ovfr. p. 12.
 
Ramsherred hse. (1162. Bregninge s., Ærø h.), ds13, s. 268.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Hübertz 1834 Nørreherred eller Ramsherred
Tolkning:
— Se om navnet ovfr. p. 12. If. Hübertz er Ramsherred et område, ‚hvor tildels de Fattige boe‘.Rønnemose,gde [HU 9Ø;ms, W `9Øn;moUs, `9Øm;s, EK 19Ø;m(E)s,19Øn(E)mous(E)]. Guide 1867, Gst 1891, Gst Rønnemose Gd; Postadr 1952 Rønnemose. — Efter mosen Jb 1773 Rønne Moos. Trænavnet røn.
 
Ramsherred Gade (1166. Ærøskøbing s., Ærø h.), ds13, s. 278. Gadenavne
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Hübertz 1834 Østergade eller Ramsherred
 • DS13 1958 EK 1ramsa;lEd
Tolkning:
— Se om navnet ovfr. p. 12.
 
Ramsherred Hse (2285. Ølsted s., Hatting h.), ds8, s. 42.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Ravn 1918 Ramsherred
 • DS8 1944 H9amZsBhÆ8ZEd
 • DS8 1944 H9amsBhÆ8ZEd
Tolkning:
— Nogle Huse i Ølsted Nederholm. Ramsherred findes fra Middelalderen af i flere Købsteder og enkelte Landsbyer som Navn paa berygtede Gader i Byernes Udkanter (jfr. Hugo Matthiessen, Gamle Gader p. 116, DS I p. 42, DS VI p. 6, O. Nielsen UB1 II p. 32).
 
Ramsherred Hse (2326. Nørup s., Tørrild h.), ds8, s. 99.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DS8 1944 H9amsBhÆ8Ed
Tolkning:
— I Nørup. Ramsherredfindes ofte baade i Købstæder og i Landsbyer som Navn paa ringe og fattig Bebyggelse eller paa berygtede Gader, jfr. Ramsherredi Ølsted S., 2285. Ramsherred kunde være Oversættelse af det tyske Gadenavn Rammelsberch „Ophold for usædelige Kvinder“ af rammelen „at parres“, der anvendes om Dyr, og betegne „de utugtige Kvinders Omraade“ (DS I p. 42), jfr. Hugo Matthiessen, Gamle Gader, p. 116 og O. Nielsen i UBl II p. 32.
 
Ramsherred (3013. Vilstrup s., Haderslev h.), ds4, s. 84. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Kirkeb. 18 Aarh. Ramsherred
Tolkning:
— Se u. Ramsherredi Aabenraa Kbst., 3191.
 
Ramsherred (3055. Rødding s., Frøs og Kalvslund h.), ds4, s. 559. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DS4 1942 [H9qmsHhÆ8ZE]
Tolkning:
— Bebyggelse langs Terpvejen. Rams- herredbrugtes siden Middelalderen som Navn paa afsidesliggende Bebyggelser, jfr. Ramsherredi Aabenraa Kbst., 3191.
 
Ramsherred Gade (3191. Aabenraa Købstad), ds6, s. 6. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • 1635 (Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte IV 1790 p.510) Rambßhaerde
 • Mejer 1641 Ramßharde
 • DAtl Gaden som kaldes Ramsherrit
 • Schröder Topographie 1837 Ramsharde
 • Schmidt Ramsherred
 • Der er i alt 11 kildeformer, klik her for at vise dem alle.
Tolkning:
Ramsherredbrugtes siden Middelalderen om ringe og fattig Bebyggelse hinsides den gamle Bys Grænser (Matthiessen: Gamle Gader p. 116, jfr. DS I p. 42).
 
Ramsherred (3231. Holbøl s., Lundtoft h.), ds6, s. 532. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DS6 1936 [H9qmsBhæid]
Tolkning:
— Navn paa den nordlige Del af Hokkerup By, som ogsaa kaldes Nederballe, s. d. og jfr. Overbyovfr. Se iøvrigt Ramsherred, Gade i Aabenraa Købstad, 3191.
 
Ramsherred (3245. Broager s., Nybøl h.), ds7, s. 95. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • Postadr 1935 Ramsherred
Tolkning:
— Gade i Broager. Jfr. Rams- herred, Gade i Aabenraa Købstad, 3191.
 
Ramsherred (3254. Hørup s., Als Sønderh.), ds7, s. 207. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • ChrK
 • TM Ramsherred
 • DS7 1939 [9qmsÄ9E½]
Tolkning:
— Ifl. Opt. 1936 et lidt spottende Navn paa nogle Huse i den sydlige Del af Lambjærgskov. Det er en forvansket Form af Ramsherred, et Navn, der er laant fra Købstæderne; se u. Ramsherred i Aabenraa Kbst., 3191.
 
Ramsherred (3257. Ketting s., Als Sønderh.), ds7, s. 261. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • ChrK XI 207 „e Ramserl“ ?: Ramsherred
 • ChrK XI 56, „e Ramserl“ ?: Ramsherred
Tolkning:
— Ifl. ChrK Navn paa den Ende af Ketting By, som endnu ikke paa Præsten Johan Monrads Tid c. 1690 var bebygget (ChrK XI 56), og Rams- herred brugtes netop siden Middelalderen som Navn paa afsidesliggende Bebyggelse, jfr. Ramsherred i Aabenraa Kbst., 3191, samt O. Nielsen i UB1 II 32. Formen Ramserl er et noget mislykket Forsøg paa Gengivelse af Dialektudtalen; at dette er Meningen fremgaar af, at ChrK sætter Ordet i Anførselstegn.
 
Ramsherred (3263. Havnbjerg s., Als Nørreh.), ds7, s. 376. A. BEBYGGELSESNAVNE.
Efterled/endelse: herred
Kildeformer:
 • DS7 1939 [H9qmBsq.½]
Tolkning:
— Den Gade i Lavensby, hvor de daarligst stillede boer (Opt. 1937), jfr. Ramsherredi Ketting S., 3257, der synes at have været udtalt paa lignende Maade.

Databasen er etableret af Navneforskning på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i forbindelse med DigDag-projektet og rummer groft sagt tre typer af stednavne:

 • stednavne fra bogserien Danmarks Stednavne, udgivet siden 1922
 • stednavne fra Navneforsknings supplerende database
 • stednavne fra Geodatastyrelsens StedNavne- og StamOplysningsRegister (SNSOR)

Læs mere om siden og databasen